بایگانی برای دسامبر , 2017

نجات ایران

فرهاد یزدی – بیست و یکم دسامبر 2017 هر کشور و دولت بر مبنای دست آوردهای داخلی و نقشی که در ثبات جهانی بازی می کنند، مورد ارزیابی قرار گرفته و متحد و یا درجهت عکس، دشمن و رقیب برای خود می آفرینند. ثبات پیش شرط توسعه می باشد و…

ادامه مطلب

مات شدن نظام اسلامی

فرهاد یزدی – پنجم دسامبر 2017 در دنباله تلاش برای تجزیه ایران، یکی از بلندگوهای با نفوذ اسرائیل، افزون بر خواست افزایش تحریم از جانب آمریکا، از به قدرت رسیدن مجاهدین یاد می کند. مجاهدین که سال ها پیش با صدام رویای تجزیه ایران را در سر می پروردند و…

ادامه مطلب