بایگانی برای سپتامبر , 2017

فوریت مساله افغانستان

فرهاد یزدی – بیست و هشتم سپتامبر 2017 آمریکا:(1) پس از شانزده سال جنگ مستقیم در منطقهو هدر دادن خون و زر نتوانسته منطقه را با ثبات نماید. هیچ نشانی در دست نیست که این کشور از بی ثباتی منتفع شده است. از این رو می توان گفت که نتیجه…

ادامه مطلب

مرزهای نوین، در حال شکل گیری

فرهاد یزدی – نوزدهم سپتامبر 2017 تغییر مرزها به طور تقریب همیشه، با خون ریزی درازمدت همراه است. پس از فروپاشی شوروی، با اعلان استقلال جمهوری روسیه، که دیگر جمهوری ها را زیر یوغ خود درآورده بود، جمهوری های داخل شوروی به واحد های سیاسی نوین بدل شدند. با این…

ادامه مطلب

امیدهای آینده

فرهاد یزدی – هفتم سپتامبر 2017 با گذشت زمان، امکان قتل رفسنجانی بر احتمال مرگ طبیعی او برتری می یابد. با خارج شدن او از صحنه ی سیاسی ایران، امکان گزینش رهبر سوم و یا شورای رهبری، در نظام اسلامی منتفی شده است. اسنادی که او از تمامی دوران انقلاب…

ادامه مطلب