بایگانی برای نوامبر , 2016

دومساله لاینحل نظام اسلامی

فرهاد یزدی – بیست و پنجم نوامبر 2016 می گویند برای پیش گیری از فاسد شدن، نمک بکار برده می شود. بدترین حالت هنگامیست که نمک خود بگندد. در نظام اسلامی برای احراز صلاحیت باید نمک گندیده بود تا مقامی بدست آورد. از این رو آشکار شدن جنایت، خیانت، چپاول…

ادامه مطلب