بایگانی برای دسامبر , 2015

درس هایی از گذر موفقیت آمیز به دمکراسی.

تحولات داخلی ایران پای به مرحله ی گذر گام به گام از حکومت خودکامه به دمکراسی وارد شده است. از این رو چکیده پزوهشی که در این باره انجام گرفته، می تواند برای ایران مفید باشد. این پژوهش همراه با مصاحبه با افرادی که در گذر به دمکراسی نقش نخست…

ادامه مطلب

مسابقه با زمان

فرهاد یزدی – نوزدهم دسامبر 2015 در مقاله پیشین به سه عامل که با فشار خود، نیاز شتاب بخشیدن به تحولات داخلی در ایران را ایجاد کرده، اشاره شد.[1] اکنون این پرسش مطرح می گردد که آیا نظام اسلامی، چه گروه تندرو و چه گروه واقع گرا مجهز به حل…

ادامه مطلب

نیاز به شتاب تحولات داخلی

فرهاد یزدی – پانزدهم دسامبر 2015 کشیده شدن صحنه جنگ مذهبی از مرزهای هندوستان تا خاورمیانه و شمال آفریقا، به اروپا و آمریکا، مساله تروریسم و راه های سد آن را به مساله اصلی غرب، بدل کرده است. گرچه تاکنون غرب، بنسبت چین و روسیه هنوز با این مساله در…

ادامه مطلب

بخت سرافرازی ایران در کوتاه مدت.

فرهاد یزدی – دهم دسامبر 2015 نظام اسلامی برخلاف دن کیشوت، نباید بدنبال دشمن خیالی بگردد. بذر دشمن تراشی که یا براثر جهان بینی، یا ماجراجویی و یا نادانی و یا آمیزشی از آنان در سراسر جهان و منطقه افشانده، یکی پس از دیگری ببار می نشینند. اگر نظام اسلامی…

ادامه مطلب

سهم خواهی نظام اسلامی در سوریه

فرهاد یزدی – پنجم دسامبر 2015 با برکناری خودکامگان در سرزمین های عرب که پدیده ملت در آن مفهومی نداشت، پیش گیری از جنگ داخلی و تجزیه کشورهای غیر طبیعی دیگر ممکن نبود. گروه های مسلحی که وفاداری ها برپایه ی زبان، قبیله و مذهب در آن تعیین می گردد،…

ادامه مطلب

انگیزه ترکیه برای حمله به هواپیمای روسی

فرهاد یزدی – اول دسامبر 2015 ساقط کردن هواپیمای روسی وسیله ی ترکیه نه تنها خشم آن کشور را برانگیخت بلکه همزمان با عدم رضایت غرب نیز روبرو گشت. غرب از قدرت نمایی های روسیه، آنهم در چندین مورد نمی توانست خشم خود را پنهان کند، با این وجود از…

ادامه مطلب