بایگانی برای مارس , 2015

شدت گیری توفان در منطقه فرهاد یزدی – 27 ماه مارس 2015 ماندگاری نوروز که نماینگر استواری فرهنگ ایران است، امید به آینده را بهمراه می آورد. با وجود این عامل روانی درونی، با نگاهی به موقعیت ایران، نمی توان نگرانی از آینده را پنهان کرد. ریشه های نگرانی در…

ادامه مطلب

نفوذ و امنیت ملی – اسرائیل و رژیم اسلامی

فرهاد یزدی – چهاردهم مارس 2015 با بهترین شادباش های نوروزی هر واحد سیاسی برای افزایش وزنه خود در بده و بستان خارجی، دست به افزایش نفوذ می زند. نفوذ دارای رابطه مستقیم با توان (سخت و نرم) فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و شاید بالاتر از همه درک و…

ادامه مطلب

Überblick von medizinisches Projekt online Agentur für Studierenden

Überblick von medizinisches Projekt online Agentur für Studierenden Bedürfen Sie soliden Essay Schreiber für der Herstellung Ihrer Facharbeit von Anfang bis Ende. AKADEM-GHOSTWRITER.DE – Detaillierte wirtschaftlicher Aufsatz Bereitung Online-Dienst Bewertung Zubereitung Ghostwriter Agenturen als akadem-ghostwriter.de sind außergewöhnlicher Zuschuss für Hochschülern, die augenblickliche und unvergleichbare Protektion mit schwerer methodischen Vorbereitung brauchen.

ادامه مطلب

نتن یاهو و مذاکرات هسته ای

فرهاد یزدی – چهارم مارس 2015 سخن رانی نتن یاهو در جلسه مشترک مجلس آمریکا تنها با هدف به رخ کشیدن نفوذ اسراییل و رهبر آن در سیاست آمریکا، انجام شد. این سخنرانی بی سابقه در تاریخ آمریکا، با مطلب جدید و ناشنیده ای همراه نبود. روی سخن او به…

ادامه مطلب