بایگانی برای نوامبر , 2014

نقش ملت ایران در آینده سیاسی کشور

فرهاد یزدی – پانزدهم نوامبر 2014 دورتادور ایران را نا امنی و بی ثباتی و تهدید مستقیم فرا گرفته است. در خاور ایران افغانستان درگیر جنگ داخلی با اتحاد طالبان و القاعده، با پشتیبانی پاکستان که به نظر می رسد سال ها ادامه خواهد داشت و به احتمال شعله های…

ادامه مطلب

امنیت جهانی

مقاله های دراز بهم پیوسته، کتاب کوچکی را تشکیل می دهند که در دوبخش ارایه می گردد. فرهاد یزدی، پائیز 1393 امنیت جهانی بخش نخست: امنیت در جهان. جهان کنونی بر پایه ای کشورهای مستقل بنا شده است. این واقعیت، مساله ی امنیت ملی را در صدر برنامه سیاسی هر…

ادامه مطلب

امنیت جهانی

مقاله دراز بهم پیوسته، کتاب کوچکی را تشکیل می دهند که در دوبخش ارایه می های گردد. فرهاد یزدی، پائیز 1393 امنیت جهانی بخش دوم – امنیت ایران نظام اسلامی یک ناهنگامی تاریخی است. درست در هنگامی که ایران با استفاده از فرصت پیش آمده، در حال استواری پایه های…

ادامه مطلب