بایگانی برای سپتامبر , 2014

اتحاد و امنیت

اتحاد و امنیت فرهاد یزدی – بیست و ششم سپتامبر 2014 مبارزه اجتناب ناپذیر ایران با تندروی مذهبی، باید از صورت کنونی که به جنگ سنی و شیعه بدل شده است، خارج شده و به جنگ بر علیه تروریسم بدل گردد. مساله در این است که نظام اسلامی شیعه و…

ادامه مطلب

امنیت نیاز به ایجاد اتحاد دارد

فرهاد یزدی – 21 سپتامبر 2013 تندروی مذهبی حاکم برخاورمیانه که بهمراه خود شاید حدنصاب جدیدی در سبیعت بشری را به نمایش می گذارد، برای ایران بیش از دیگر بازیگران، اثرات درازمدت برجای خواهد گذارد. ایران هم در خاور و هم در باختر در درازای مرزهای خود با این پدیده…

ادامه مطلب

جابجایی استراتژیک جهانی

فرهاد یزدی – نهم سپتامبر 2014 تحولات چشمگیر در دو بخش از جهان، آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه، با سرعت در جریان است که اثرات ژرفی تا سال های آینده بر دیگر نقاط گیتی خواهد داشت. بخش نخست که کشورهای کرانه ی پاسیفیک و اقیانوس هند را در بر می…

ادامه مطلب