بایگانی برای جولای , 2014

آشفتگی جهان

فرهاد یزدی – 26 ژوئیه 2014 از نظر شتاب نرخ توسعه، کشورهای جهان به دو دسته قسمت شده اند: آنان که در راه توسعه سرمایه انسانی، اقتصادی و اجتماعی گام بر می دارند و آنانی که هنوز نتوانسته اند با حل مسایل داخلی و تمیز منافع ملی، به گروه نخست…

ادامه مطلب

24/7 virtual customized report article writing care write my essay for me customized coming up with assistance

Stoic philosophy guides folks to have their intellectual strengths by simply following the honest and ethical concepts of your life. Also, Zeno of Citium perfected stoicism within the Hellenistic cycle. His ideas make it possible for targeted traffic to keep the peace of mind. Apart from, stoic beliefs will teach…

ادامه مطلب

غیر هسته ای کردن خلیج فارس

فرهاد یزدی – هژدهم ژوییه 2014 یک بار دیگر بنظر می رسد که توافق هسته ای با غرب به تعویق افتاده باشد. این تحول از چند نظر مهم است. نخست آنکه بدون توافق رسمی هسته ای، غرب قادر نخواهد بود که گام های اساسی در نزدیکی با ایران، که نیاز…

ادامه مطلب

مهار آتش منطقه

فرهاد یزدی – یازدهم ژوییه 2014 هر اقدامی برای محدود کردن نقش داعش در عراق، فرصت های سوخته شده را جبران نخواهد کرد. آمریکا و ایران، پس از برکناری صدام از قدرت، دارای این فرصت بودند که بتوانند حکومتی در عراق برسر کار آرند که با شرکت موثر تمامی اقوام…

ادامه مطلب