بایگانی برای می , 2014

ملت و ثبات در رابطه با توان بالقوه ملی – بخش نخست

پیشکش به نسل جوان ایران پیش گفتار همه ی ایرانیان و به ویژه نسل جوان با دلسوختگی، در این سال ها شاهد نه تنها از دست رفتن فرصت ها بلکه همزمان تهدید دایم بر امنیت ملی ایران بوده و هستند. ایران سال هاست که بر لبه تیغ راه می رود…

ادامه مطلب

ملت و ثبات در رابطه با توان بالقوه ملی – بخش دوم

بخش دوم – انرژی و امنیت تاکنون هیچ کشوری بدون افزایش مصرف انرژی به توسعه اقتصادی دست نیافته است. باوجودی که جهان پیش رفته توانسته با افزایش کارآیی در تولید و افزایش استفاده از انرژی آفتابی و باد، سهم انرژی فسیلی (سنگواره ای) را به ازاء هر واحد تولید به…

ادامه مطلب

ملت و ثبات در رابطه با توان بالقوه ملی – بخش سوم

بخش سوم – آینده درخشان با نگاهی به جدول شماره یک که سرمایه کشورها را در مورد انرژی سنگواره ای نشان می دهد، در می یابیم که سرمایه ی ایران در این مورد بیش از دو برابر قطر می باشد. اگر بقیه عوامل مانند جمعیت 73 میلیونی در برابر 2…

ادامه مطلب