جهان آينده

جهان آينده
و
گزينه‌هاي ايران در آستانه سده بيست‌ويکم

چاپ: نشر تلاش 1384

Talash / Sand 13
21073 Hamburg
Germany

Fax: 0049 40 32 80 88 25

فهرست مطالب

پيش‌گفتار

درآمد ـ پريروز تاريخ 

بخش نخست ـ  تنها ابر قدرت

جنگ سرد
ابر قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي
محدوديت قدرت
رابطه با متحدين
رقباي احتمالي
در نبود قدرت آمريکا
مشخصات قدرت آمريکا
محرک‌هاي آغاز جنگ

بخش دوم ـ مردم‌سالاري ـ اقتصاد باز

قسمت نخست ـ مردم سالاري
مردم‌سالاري، آزادي و حقوق فردي
مردم‌سالاري و جنگ
اسلام و دمکراسي
آينده پراکش دمکراسي در جهان

قسمت دوم ـ اقتصاد بازار
اقتصاد باز و ايجاد ثروت

بخش سوم ـ جهاني شدن اقتصاد

معناي جهاني شدن اقتصاد
بازرگاني جهاني
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
جهاني شدن و کشورهاي در حال توسعه
قدرت دولت و جهاني شدن اقتصاد
کشورهاي نفت‌خيز و جهاني شدن اقتصاد
الف ـ درآمد نفت و آزادي
ب ـ انرژي و آينده آن

بخش چهارم ـ ايران در آستانه سده بيست‌ويکم

آزادي و استقلال
موقعيت ايران در منطقه در آغاز سده بيست‌ويکم
بخت از دست ‌رفته

پيوست‌ها

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit