بخش پنجم

روند منطقه و جهان در رابطه با منافع ملی ایران
گسترش اقتصاد بر پایه ی بازار، گسترش مردم سالاری و ارزش فردی، گسترش بازرگانی جهانی، همه و همه بر برقراری صلح در بخش بزرگی از جمعیت جهان یاری رسانده است. حتا در آفریقا که به خاطر فقر شدید، استعمار و اختلافات پابرجای قومی، همیشه دچار کودتا، جنگ داخلی و خارجی بود، نشانه های بهبود دیده می شوند. رشد اقتصادی بخش زیرین کشورهای آفریقا از رشد اقتصادی جهانی، پیشی گرفته است. امید می رود که با بهبود نسبی اقتصادی آفریقا، میزان بزرگی از انگیزه های جنگ و پاکسازی قومی کاهش یابد.
اما بخش بزرگی از جهان از روندبرقراری صلح دور مانده است. این بخش، جهان اسلامی و به ویژه از مرزهای خاوری پاکستان گرفته تا اقیانوس اطلس، را در بر می گیرد. این منطقه بر خلاف روند جهانی در چند سال اخیر، حرکت کرده است. سقوط خودکامگان درازمدت در این منطقه، آزادی به همراه نیاورد. نه تنها آزادی سیاسی، به دلیل شورش، بی ثباتی و جنگ داخلی، پس رفت داشته است، بلکه آزادی های فردی و اجتماعی هم بر اثر عوامل گفته شده، همراه با قدرت گیری گروه های مذهبی، به شدت آسیب دیده است. بدون امنیت در جامعه، گفتگو در باره مردم سالاری، ناهنگامی است. بدون امنیت، امکان دست یابی به ابتدایی ترین نیازهای بشری، امکان پذیر نخواهد بود (نبود شرایط اقتصادی). بدون آمادگی فرهنگی جامعه برای پذیرش مردم سالاری، گفتمان در این باره زودرس می باشد. این گفته بدین معنا نیست که می خواهیم نیاز و خواست آزادی و یا امکان مردم سالاری در این سرزمین ها را نفی کنیم. بلکه، دست یابی به دمکراسی در چنین شرایطی، در اولویت جامعه نمی باشد. در دهه ی گذشته خشونت و جنگ داخلی هر روز افزایش یافته که برخی از آن به خاطر سقوط خودکامگان از قدرت (که پاره ای از آنان با دخالت قدرت های خارجی همراه بوده)، باید دانست. با سقوط خودکامگان که تنها با زور توانسته بودند همزیستی مصنوعی و کوتاه مدت میان اقوام و مذاهب با سابقه دیرینه نزاع، در این کشورهای مصنوعی حکم فرما کنند، بی ثباتی آغاز گردید. به فوریتی که قدرت مرکزی آسیب دید، نیروهای خواهان برتری مذهبی و قومی، یا نیروهای گریز از مرکز آمادگی فعالیت یافتند.

بیش از دو دهه از تئوری هانتیگتون می گذرد. چنانچه او گفت، مرزهای اسلام همچنان خونین باقی مانده است.39 با خون نمی توان دمکراسی، بالاترین تضمین کننده صلح را بر قرار کرد. ایران در این منطقه ی جغرافیایی قرار گرفته است. تاریخ و جغرافیای تعویض ناپذیر، ما را مجبور کرده و خواهد کرد که با تمام ناهنجاری های اجتماعی خود و پیرامونی، راهی برای حفظ منافع ایران بیابیم. با در نظر گرفتن هزینه ی جنگ، چه خارجی و چه داخلی، الویت نخست و غیر قابل چشم پوشی، پرهیز از جنگ است. البته جنگ به صورت حمله خارجی برای درهم ریزی یکپارچگی سرزمینی، و یا جنگ اجباری، چاره ناپذیر است. اما اگر بتوان با نشان دادن هزینه ی جنگ (جانی، مالی، سیاسی و به ویژه اثرات منفی بر جهان و داخل اجتماع) به دشمن، از راه های سیاسی از آن جلوگیری کرد، این وظیفه ی هر ایرانی است که این مهم را برگزیند. تنها به این دلیل که بیش ترین جمعیت ایران مسلمان هستند، خونین بودن مورد اشاره هانتیگتون را، نباید به زور وارد ایران کرد. ایران خواهان جنگ نیست. شاید تنها گروه اندکی در داخل نظام، یا چندتایی تجزیه طلب (هردو گروه به خاطر منافع پست خود و در همراهی با چند قدرت خارجی) ایران را بدان سو می کشند. این گروه که از برپایی رژیم اسلامی، مهار آن را در دست داشتند، در خارجی ستیزی تا جایی پیش رفتند که دیگر متحد قابل تکیه ای برای خود باقی نگذاشتند. نبود متحد قابل اتکا، خطر جنگ و حمله ی خارجی را هر روزه افزایش داد. در داخل نیز با قطبی کردن جامعه و به ویژه در نیروهای مسلح، استثنا و ظلم ،امکان درگیری داخلی را هرروزه افزایش دادند. جنگ داخلی ویا خارجی دارای این توان بالقوه است که به تجزیه سرزمینی خاتمه یابد. ایران، به خاطر داشتن “ملت”، همبستگی ملی را در درازای تاریخی دراز، شکل بخشیده و بیش از آن توانمند است که از میان رود. نه براثر تحریک و حمایت مالی خارجی، و حتا نه براثر آسیب های زیادی که ظلم و خودکامگی نظام اسلامی وارد کرده، ایران به عنوان یک واحد نمی تواند از میان رود. خواست وحدت همیشه در میان ملت بوده است و همین خواست سبب ماندگاری پدیده ی “ایران” بوده است. ایران را بدون جنگ نمی توان تجزیه کرد و تنها جنگ شرایط لازم برای تجزیه ی سرزمینی با امکان دخالت نظامی خارجی را فراهم می کند.
اگر بالاترین اولویت امنیتی ایران، پرهیز از جنگ می باشد و همزمان در داخل، نظام اسلامی در سی و اندی سال، همیشه ایران را با خطر جنگ روبرو کرده است و در منطقه نیز بی ثباتی حکم فرماست، چگونه ایران می تواند خود را از خطر جنگ دور نگاه دارد؟

روند داخلی.
در گستره ای 8000 کیلومتری از پاکستان گرفته تا کرانه های اقیانوس اطلس، تنها در ایران است که امکان دست یابی به دمکراسی لیبرالی با قابلیت کارکرد در درازمدت، به چشم می خورد. پس از تجربه مشروطه در بیش از یک سده گذشته که حقوق همه ی آحاد ملت در برابر قانون را یکسان کرد، و پس از تجربه دوران رضا شاه پهلوی که حاکمیت ملی، دولت ملی و نهادهای مورد نیاز برای رسیدن به تجدد را برقرار کرد، و پس از اشغال ایران باوجود بی طرفی در جنگ دوم جهانی، اشغال آذربایجان، برقراری نوعی آزادی سیاسی و ملی شدن نفت، وقایع 28 مرداد، سال های سریع پیش رفت اقتصادی و برخی آزادی های فردی بدون آزادی سیاسی و بالاخره جمهوری اسلامی، امروز ایران تنها سرزمین آماده دمکراسی در گستره ی مورد اشاره است.

اسلام، بخشی از فرهنگ ایران را شکل داده و می دهد و نه تمامی آن را. پس از سی و اندی سال حکومت، اسلام سیاسی در ایران به شدت رنگ باخته است.40 اکنون ایران آماده برگرداندن مذهب به خانه اصلی خود، یعنی حوزه ی خصوصی می باشد. دیگر کسی به طور جدی به دنبال احکام اسلامی برای حل مسایل جامعه با کلاه شرعی نمی گردد. ظلم، فساد و حراج منافع ملی کشور برای دست رسی به منافع حقیر فردی ونظام، چنان گسترده بوده که کاربرد آن در حوزه اداره کشور، دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. این نظام به ویژه از نظر اخلاقی و فساد و تلاش در سرایت آن به تمام جامعه، حتا از دوران انحطاط ایران نیز پیشی گرفته است.41 از سوی دیگر، تلاش نظام برای “اسلامی” کردن جامعه نه تنها شکست خورد بلکه بخشی از نیروهای سنتی جامعه را که به طور معمول در تحول جامعه نقش مهمی بازی نمی کردند را بدون توجه به نتایج آن، وارد صحنه کرد. برنامه و خواست به نمایش گذاردن نظرات شخصی با به صحنه کشیدن توده در دوران انقلاب که پس از آن نیز ادامه پیدا کرد، سیاست را به دلمشغولی تمامی ملت و نه منحصر به بخش برگزیده ی آن بدل کرد. زنان ایران در خانواده های سنتی که محدوده عمل خود را در چارچوب خانه می دانستند، امروز به عاملی سرزنده و فعال در جامعه بدل شده اند. حتا در خانواده های روحانی، شرکت زنان همراه با روداری بسیار چشم گیر، به مراتب جلوتر از دیگر بخش های جامعه می باشد. اگر سدهای مصنوعی که در رده های اشتغال به این شدت شکل نگرفته بود، فعالیت زنان در دیوان سالاری و اقتصاد بسیار بالاتر از آن بود که مشهود است. به ویژه باید به سطح بالای دانش زنان ایران در مقایسه با مردان و زنان بسیاری از کشورهای به مراتب توسعه یافته تر، اشاره کرد.42

سطح بالای فرهنگی، رواداری و آزادی خواهی، سواد آموزی با در نظر گرفتن تعداد دانش آموزان و دانش جویان (60% زنان) و دانش آموختگان، ارتباط با جهان آزاد، وجود وسایل ارتباطی فردی و جمعی، درآمد سرانه کافی برای دست یابی به مردم سالاری، مبارزه دایم با نظام اسلامی از روز نخست شکل گیری و آماده بودن جایگزین آن، ایران را از دیگر کشورهای منطقه، متمایز کرده است. این تمایز به ویژه خود را در درک این پیش شرط اجتماعی به نمایش گذارده که مسئولیت وضعیت کنونی را بپذیریم و در راه حل آن تنها، بدون انتظار کمک از خارج، به خود متکی باشیم. پختگی فرهنگی – سیاسی و برگزیدن مشی مسالمت آمیز در راه رسیدن به هدف های ملی، که از انتخابات سال 88 تا کنون خود را به نمایش گذارده است، نشان از خواست و آمادگی ملت برای پذیرش دمکراسی دارد. پختگی سیاسی ملت همین بس که: در انتخابات سال 88، در حالی که خطر حمله ی خارجی کشور را تهدید می کرد و رژیم بی اعتنا، تنها بر حفظ قدرتش تمرکز داشت، و در حالی که نیروهای مسلح با امکان قطبی شدن را نمی شد به سود رژیم وارد صحنه کرد، ملت که روزها در خیابان ها به تظاهرات میلیونی می پرداخت، امکان سرنگونی رژیم را داشتند. با این حال با در نظر گرفتن منافع ملی، با وجود اقدامات رژیم برای ایجاد درگیری، از راه مبارزه ی مسالمت آمیز منحرف نشدند. این مبارزه مسالمت آمیز برای رسیدن به دمکراسی، پس از چهار سال هنوز نیز ادامه دارد و در حال استواریست.

مبارزه برعلیه خودکامگی، اگر بخواهد با مسالمت به هدف های خود برسد، باید با تحول دستکم بخشی از سرآمدان رژیم همراه باشد. به نظر می رسد، این مرحله در ایران به روزهای پایانی رسیده باشد. شاید گروهی که سال ها در کانون تصمیم گیری بوده و در بسیاری از اعمال ضد انسانی و ضد منافع ملی شرکت داشته، و هنوز هم در راه حفظ رژیم کوشاست، درنهایت با واقع بینی درک کرده که نظام اسلامی، دیگر قادر به حل مسایل ایران نمی باشد. به سخن دیگر، این نظام مرده است. باید با توجه به پیچیدگی های مسایل داخلی و سیاست خارجی، با نگاهی نو راه نجاتی بیابد. از نظر داخلی، رژیم توان درهم کوبی ملت را در ابعاد بزرگ را دیگر ندارد. نیروهای مسلح که باید این مهم را در صوررت نیاز انجام دهند، دیگر آمادگی حمایت از رژیم را دارا نیستند. آخرین انتخابات درسال 92 نشان داد که نیروهای مسلح، برای منافع چند روزه، بیش از این دیگر دخالت نخواهند کرد. آنان ثبات و آرامش را در برابر امکان درگیری، که می توانست این بار حتا در سطح بزرگ تر انجام گردد، برگزیدند. گرچه نه بصورت آشکار، همراهی با جنبش سبز از سوی این نیروها در انتخابات نشان داده شد. هم زمان، چنین به نظر می رسد که این نیروها گامی بسیار موثر برای پرهیز از جنگ برداشته اند. ندای کوفتن بر طبل جنگ از سوی مسئولین نیروهای مسلح مدتی است که به گوش نمی رسد. حتا بخش اطلاعاتی سپاه که در دست تندروها قرار دارد و همیشه مساله آفرین بودند، سکوت در پیش گرفته اند.

رژیم خودکامه، بدون داشتن جایگزین تثبیت شده وسیله ی ملت، هرچند با سختی و سستی روز افزون، می تواند به زندگی خود ادامه دهد. مردم ثبات سست و لرزان وسیله ی رژیم خودکامه را بر بی ثباتی، شورش و جنگ داخلی ترجیح می دهند. اما، وجود جایگزینی تثبیت شده و دارای مشروعیت از نگاه ملت، در هم پاشی بساط خودکامگی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. البته زمان آن بسته به شرایط داخلی و باقیمانده قدرت سرکوب نظام حاکم خواهد داشت. ملت ایران، با تکیه بر تجربه تاریخی، راه مسالمت آمیز و نه انقلابی و مسلحانه را برگزیده است. گویا به این نتیجه منطقی رسیده که قدرت سیاسی برآمده از لوله تفنگ، نمی تواند در خدمت مردم سالاری و منافع ملی باشد. به نظر می رسد که این درک و باور در نیروهای مسلح نیز جا افتاده باشد. آنان نیز درک کرده اند که تنها می توانند به ملت بپیوندند. نیروهای مسلح برای در دست گیری قدرت در ایران به صورت حکومت نظامی، بختی در درازمدت ندارند. ایران برخلاف دو همسایه پاکستان و ترکیه و حتا مصر سابقه ی تاریخی حکومت نظامیان را ندارد. چنین به نظر می رسد که نیروهای مسلح اکنون در خدمت مردم و همراه با اراده ملی می باشند.
نمی توان ملتی که آمادگی دست رسی به دمکراسی را دارد، به طور مصنوعی در درازمدت، از این دست آوری محروم کرد. برخلاف “بهار عربی”، که جانشین خودکامگان یا جنگ داخلی بود و یا حکومتی خودکامه دیگر، در ایران جانشین تثبیت شده به صورت جنبش سبز که آمادگی در دست گیری قدرت بدون ایجاد خلاء را دارد و در صحنه حاظر است. این جنبش می تواند شرایط لازم را برای برقراری اراده ملی با احترام به حقوق بشر، با همه پرسی و انتخابات آزاد را فراهم کند. دمکراسی لیبرالی که خواست ملت ایران است، با فروپاشی نظام اسلامی، در آینده ای نزدیک قابل دسترسی است. چنین به نظر می رسد که این بار، صحنه برای ورود فرشته آماده خواهد بود.

جنگ و صلح در منطقه.
با پای گذاردن ایران به نخستین پله های مردم سالاری، پایه موثری برای ثبات در منطقه شکل خواهد گرفت. با در نظر گرفتن تاریخ منطقه، برخوردهای قبیله ای و مذهبی، کمبود پدیده ی کشور و ملت و وجود مرزهای غیر طبیعی، سابقه دراز حضور قدرت های استعماری عثمانی و غرب، اهمیت استراتژیک به سبب وجود منابع عظیم انرژی، دخالت مستقیم و غیر مستقیم قدرت های خارجی، وجود اختلاف عظیم درآمد میان واحدهای سیاسی موجود، منطقه به طور کلی در فضای بی ثباتی قرار گرفته است. ایران، با 8711 کیلومتر مرزهای خاکی و آبی، در بیش از 94% با کشورهای غیر دمکرات مرز مشترک دارد. تنها ترکیه است که تا اندازه ای دارای دولتی مردم سالار اما متزلزل است. از این رو، باید ترکیه را متحد طبیعی دانست. اسرائیل مجهز به جنگ افزار هسته ای، اگرچه ایران را به حمله نظامی تهدید کرده است، آن هم به سبب تهدید نظام اسلامی دال برمحو آن سرزمین از نقشه جهان، انگیزه چندانی برای دشمنی دراز مدت را با ایران ندارد. همگان و به ویژه ملت ایران، ادعای محو اسرائیل وسیله ی نظام اسلامی را محکوم و آن را در راستای گزافه گویی های دایمی رژیم دانسته و برای آن ارزشی قایل نشدند. اما در مورد تهدید اسرائیل دال بر حمله به ایران، برداشت ها به گونه ی دگر بود. با در نظر گرفتن حضور نظامی آمریکا در منطقه و دور تا دور ایران، پایگاه های عربستان سعودی و امارات که می توانست در صورت درگیری جنگ، مورد استفاده اسرائیل قرار گیرد و همچنین نفوذ اسرائیل و آمریکا در کردستان عراق و جمهوری آذربایجان، وضعیت بسیار به ضرر ایران بود. این تهدید می توانست جدی، فوری و واقعی باشد. از این رو اعلان جنگ ضمنی اسرائیل بر ملت ایران اثر بسیار بد گذاشت. بنا بر سابقه ی تاریخی، ایران همیشه با سرزمین یهود و یهودیان دارای روابط گرم و نزدیک بوده است. اکثر یهودی های ایران، مهاجر از سرزمین اسرائیل نبودند، بلکه ایرانیانی بودند که مذهب یهود را برگزیده و سابقه ی زیست چند هزار ساله در ایران را داشته اند. در آینده، تنها با برداشتن گام های موثر و بزرگ، اسرائیل می تواند اهمیت و ارزش خود را در ایران به عنوان متحد طبیعی بازیابد.
متحد طبیعی دیگر در منطقه اما نه در همسایگی، هندوستان است. این کشور با احساس تهدید از وضعیت پاکستان و اتحاد آن کشور با چین، می تواند برای ایران بسیار کارساز باشد. پاکستان، با جمعیتی بزرگ، مجهر به جنگ افزار هسته ای، با حکومت بی ثبات، سابقه ی دراز دخالت نظامیان در حکومت،43 به شدت ندار و به شدت مذهبی، با تاریخ دراز دخالت در افغانستان و حمایت از طالبان و دیگر گروه های تندرو مذهبی، پناه دادن به گروهای تروریستی و تجزیه طلب، بالاترین چالش امنیتی درازمدت برای جهان و به ویژه ایران خواهد بود. سیاست پاکستان، همراه با دخالت در افغانستان و کمک به گروه های مذهبی تروریستی، تمامی مرزهای خاوری ایران را نا آرام و بی ثبات کرده است. اگر وضع به همین صورت پیش رود، در آینده پس از خروج نیروهای غربی، احتمال زیاد دارد که در افغانستان حکومت تندرو مذهبی، یک بار دیگر قدرت را در دست گیرد و یا آن کشور به دو و یا چند قسمت تجزیه گردد. در برخورد احتمالی با پاکستان، تمامی مرز 1923 کیلومتری ایران در خاور، می تواند به صحنه نبرد تبدیل شود. همچنین همبستگی اقتصادی، مالی و مذهبی پاکستان با حکومت های متحجر عرب خلیج فارس، مرزهای جنوبی ایران را نیز بیش از بیش آسیب پذیر سازد.

از سوی دیگر، افغانستان و اتصال آن به تاجیکستان، هردو فارسی زبان و با تاریخی مشترک، امکان گسترش فرهنگی و بازرگانی ایران را نوید می دهند. اما، جنگ در افغانستان ممکن است به تجزیه آن سرزمین و جدایی پشتون ها منجر گردد. در هر حال، افغانستان از نظر امنیتی هم، برای ایران اهمیتی بالا دارد. افغانستان نباید به منطقه نفوذ پاکستان با حکومتی تمام مذهبی و عقب افتاده درآید. در راه جلوگیری از چنین رویدادی، یاری هندوستان و غرب می تواند بسیار موثر باشد. هندوستان نیز به شدت مایل است که افغانستان یکسره در منطقه نفوذ پاکستان قرار نگیرد. وزنه اقتصادی هندوستان، هر روزه رو به افزایش است. گرچه هندوستان از نظر نظامی و سیاسی راهی درازی دارد که خود را به قدرتی متناسب قدرت اقتصادی خود بدل کند، اما توان تاثیر گذاری آن کشور بر پاکستان از ایران فزون ترست. به ویژه نیروی دریایی هندوستان در منطقه همجوار ایران و پاکستان، قابل ملاحظه است. ایران می توانست با یاری رساندن به آمریکا، در زمان اشغال افغانستان وسیله ی آمریکا، افغانستان را از گروه های تروریستی پاکسازی کرده و طالبان را برای همیشه از میان بردارد. اما این فرصت طلایی را از دست داد و اکنون باید با هزینه ای به مراتب بیش تر، این چالش امنیتی را بر عهده گیرد. نظام اسلامی در افغانستان و در واقع در هر کجا و هر زمان در دنباله سیاست آسیب رسانی به آمریکا، برخلاف منافع ملی ایران گام برداشت.

در مرزهای شمالی ایران، هم در منطقه آسیای میانه و هم در قفقاز که زیر نفوذ قدرت های بزرگ یعنی آمریکا و روسیه قرار دارند، گاهی دمکراسی کور سو می زند. در دیگر نقاط مانند ترکمنستان و آذربایجان (زیر نفوذ آمریکا، روسیه و ترکیه) نشانی از دمکراسی نه در زمان حال و نه در آینده نزدیک، دیده نمی شود. اما برای ایران، امکان گسترش فرهنگی و بازرگانی در سرزمین هایی که پیوندهای تاریخی گسترده دارند، هم در قفقاز و هم آسیای میانه، بسیار ممکن است. سرزمین هایی که بدون دست رسی به دریای آزاد، امکانات گسترده ای را به ایران ارایه می دهند. راه ترانزیت ایران به اقیانوس هند و اتصال لوله های نفت و گاز به شبکه ایران و صادرات از خلیج فارس، آغازی بر این گسترش و تضمین امنیتی و ثبات منطقه ای می باشد. ایران تنها سرزمینی است که با دوحوزه بزرگ نفت و گاز در خلیج فارس و دریای مازندران، هم مرز است. سهم بسیار بزرگی از انرژی جهانی از این دو منبع به دست می آید. عامل مهم را باید در قدرت تاثیر گذاری روسیه در این ناحیه به شمار آورد. روسیه که همیشه بنابر سنت از “امپراتوری روسیه” سخن می گوید، هنوز تا مقدار زیادی حالت تهاجمی خود را در برابر این سرزمین ها حفظ کرده است. نمونه آن حمله به گرجستان و استفاده از مزدور بر علیه آن جمهوری مستقل می باشد. با وجود بی ثباتی در بخش های مسلمان نشین کشور، روسیه سرزمین های آسیای میانه و منطقه قفقاذ را هنوز در تیول خود می داند. سهم کشورها از منابع دریای مازندران که بایستی بنا به بر قراردادهای ایران و شوروی، 50% در مالکیت ایران باشد، بر اساس خواست روسیه و فشار بر کشورهای ساحلی انجام می گیرد. در واقع سهم ایران در حال حاظر بیش از 13% نیست. براساس رقابت روسیه با آمریکا در حال حاظر و پشتیبانی از نظام اسلامی، نمی توان نسبت به دوستانه بودن روابط با آن قدرت هسته ای در آینده خوشبین بود.

مساله در قفقاز، حساس است. دفاع از منافع ایرانی تباران و متحدین تاریخی، بخشی از سیاست ایران در راستای منافع ملی باید باشد. کردها، ایرانی تبار هستند و سیاست ایران باید در دفاع از منافع آنان باشد. ساکنان جمهوری آذربایجان (اران) ایرانی تبار هستند.44 ارمنستان و گرجستان، سابقه ای دراز تاریخی با ایران دارند. در نبود نظام اسلامی که برای همه ترسناک است، بخت ایران دمکراتیک برای گسترش نفوذ و ارتباط گسترده تر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بسیار افزایش خواهد یافت. در این جا لازم است که یک اصل را در نظر داشته باشیم: منافع ایران و نیاز به آرامش در منطقه، حکم می کند که ایران به هیچ سرزمینی چشمداشت نداشته باشد و هم زمان به عنوان هوادار شدید حفظ مرزهای منطقه، هرچند که بسیاری غیر طبیعی هستند، عمل کند. زیرا هر نوع مرزبندی جدید، سال ها تنش و شاید جنگ را به همراه خواهد داشت. موج تجزیه ی که در منطقه رایج شده، در راستای منافع ایران نیست.

در باختر، ایران با ترکیه با دمکراسی متزلزل همسایه است. حکومت ترکیه در ده سال گذشته به مرور زمان، اسلام گراتر شده و با اقتصاد و سیاست خارجی که می توان آن را “موفق” نامید، با حلقه ای ارتباطی با اروپا، برای ایران بسیار اهمیت دارد. اگر روزی ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد، هرچند در درازمدت، درواقع ایران به اروپا و بازار ششسد میلیونی، هم مرز خواهد شد. دمکراسی نسبی ترکیه و آرامش نسبی آن، به ویژه پس از آتش بس با کردهای آن سرزمین، به خودی خود متحدی طبیعی برای ایران خواهد بود. ترکیه، قدرت بزرگ منطقه، متحد دیرینه ی غرب و رقیب نظام اسلامی در کشورهای عربی، در راستای منافع ملی خود، گه گاه با ایران برخورد داشته است. اما این برخوردها به آن شدت حاد نشد که روابط به صورت خصمانه در آید. با کم شدن قدرت محرکه ی نظام اسلامی، باید انتظار روابط نزدیک تر میان دو کشور را داشت.
در عراق، همسایه دیگر باختری، وضعیت پیچیده تر است. عراق و همسایه اش سوریه، در چنگال جنگ داخلی درازمدت گرفتار اند. با در نظر گرفتن طولانی بودن زمان جنگ های داخلی دیگر مانند لبنان، سودان و سومالی، نمی توان انتظار پایان جنگ در آن دو واحد سیاسی را در آینده نزدیک داشت. هردو واحد سیاسی، هریک با دلایل خود متحد بالقوه ایران هستند. ایران در آن دو سرزمین سرمایه گذاری بزرگ سیاسی، اقتصادی و نظامی کرده است. هردو واحد سیاسی به سبب اتحاد با ایران، تا سال ها برای ایران مسله آفرین خواهند بود. نمی توان به سادگی دست از سرمایه گذاری های انجام شده شست و از آن سرزمین ها خارج شد. زیرا به سرعت خلاء ایجاد شده، وسیله ی نیروهای ضد ایرانی پر خواهد شد. اما بی ثباتی در هردو سرزمین، امید ریشه گیری دمکراسی را در آن سرزمین هااز بین برده است. جنگ داخلی بر پایه مذهبی و قومی و با شرکت تمامی قدرت مندان منطقه و جهان، نشانه ای از آرام شدن و یا پیروزی یک گروه را ارایه نمی دهد. ادامه جنگ
و نبود پیروزی، امکان تجزیه بر اساس خط کشی های مذهبی را افزایش می دهد که با منافع ایران در تضاد است.45 در آن صورت یک جبهه ی ضد شیعی، از پاکستان گرفته تا سرزمین های عرب در خلیج فارس، اردن تا بخش سنی نشین عراق و سوریه و حتا ترکیه، ایران را مورد تهدید قرار خواهند داد. از شکل گیری چنین جبهه ای که با تند شدن احساسات مذهبی و حمایت های مادی عرب های صاحب نفت، هر روز در حال شتاب گیری است، باید جلوگیری کرد. ایران و به ویژه در این برهه که مردم سالاری دارد پا می گذارد، نمی تواند وارد جبهه بندی های اجباری گردد. افزایش تنش در منطقه، سدی جدی در برابر استواری مردم سالاری و توسعه می باشد. افزایش تنش در ابعاد یک جبهه ی ضد شیعی، می تواند ایران را وارد یک جنگ “اجباری” که بنا به تعریف، ناخواسته نیز هست، وارد کند. در حالی که اولویت نخست ایران، پرهیز از جنگ است.

ما به دریاهای جنوب می رسیم که شاهراه حیاتی ایران و اتصال آن به راه های آزاد آبی جهان است. روابط دوستانه با این حکومت ها که، تا آینده ی نزدیک دارای دمکراسی نخواهند بود، برای ایران مهم و حیاتی است: بدون عبور آزاد انرژی تمامی حکومت های منطقه با مشگل روبرو خواهند شد. بدون خرید انرژی به میزان کافی، زندگی کشورها با سختی روبرو خواهند شد که فشاری است موثر برای تغییر سیاست و روش آن کشور. این امر به ویژه در موقعیت کنونی حکم فرماست. امنیت خلیج فارس در پیش از انقلاب بر عهده ی ایران بود. تهدید به “آتش کشیدن” خلیج فارس، این وظیفه و این نماد قدرت، که برخی و به ویژه نظام اسلامی آن را نشانه ی وابستگی می دانستند، از ایران سلب و به دست غرب و آمریکا افتاد. پایگاه های جدید امریکا در قطر، بحرین، کویت و عربستان سعودی (افزون بر آنچه که موجود بود)، اختصاص ناوگروه هواپیما بر، گسترش پایگاه دیگو گارسیا، پایگاه فرانسه در امارات متحده، گشت زنی ناوهای های متحد آمریکا، پایگاه های هوایی و موشکی متعلق به عربستان و امارت (که در واقع بخشی از پایگاه های آمریکا می باشد) قدرت آتش رعب آوری را در این گوشه از جهان، متمرکز کرده است.46 از پایگاه های آمریکا و ناتو، در دیگر کشورها مانند ترکیه و افغانستان، سخنی نمی گوییم. هدف این قدرت جنگی، در درجه نخست برای بازنگاه داشتن راه های آبی در برابر تهدیدهای ایران و با فوریتی کم تر در برابر پاکستان است. با خروج صدام حسین، به جز در ایران، رژیمی که تا این اندازه از واقعیت های قدرت به دور باشد، در منطقه وجود ندارد. اما تجمع این نیروها، برای سرزمین های محافظه کار عرب، درد وسر آفرین است. یکی از دلایل شدت فعالیت و داوطلب تروریستی در عربستان، وجود نیروهای خارجی است. برای کاهش تنش در این منطقه حساس، ایجاد اعتماد و امنیت کشتی رانی باید بر عهده ی کشورهای منطقه باشد. نزدیک شدن با این حکمرانان به شدت وابسته به قدرت های خارجی و به شدت ثروتمند، آرامش را می تواند تا اندازه زیاد تثبیت کرد و به بازارهای آنان راه یافت، سرمایه ها را جذب کرده، مسایل منطقه را با تفاهم بیش تر حل کرد و از انگیزه ایجاد یک کمربند ضد ایرانی و ضد شیعی (که بدون پول این حکام قوام چندانی نخواهد داشت) تا اندازه ای کاست. البته تا رسیدن به این مراحل راه درازای در پیش است.

در دیگر سرزمین های منطقه ی نیز آرامش و ثبات متاعی کم خریدار است. ممکن است که با در نظر گرفتن فضای منطقه، حکومت گران فشار بر مردم را کمی کاهش دهند، اما امکان برقراری دمکراسی بعید به نظر می رسد. می توان گفت که با نیرو گیری گروه های مذهبی، سخت گیری و محدودیت اجتماعی از این که موجود است، حتا بیش تر خواهد شد تا چه رسد به آزادی های سیاسی. نشانه ای هم از صلح میان فلسطینیان و اسرائیل دیده نمی شود. امکان همزیستی به صورت دو کشور مستقل، با قدرت گیری گروه های تندرو سیاسی دست راستی (ازدیاد تعداد مهاجران روسی) و مذهبی در اسرائیل، هر روز دورتر از دسترس می گردد. تندروی در اسرائیل، حمایت همه جانبه آمریکا از آن واحد سیاسی و نبود علائم صلح در این گوشه، به تندروی مذهبی در منطقه کمک کرده و خواهد کرد. گرچه عامل بازداری ملت در مصر وجود دارد، اما تهدید جنگ داخلی هرروز در آن کشور شدیدتر می گردد. اگر چنین رویدادی در سرزمین یک سد میلیونی مصر رخ دهد، به ناگه جمعیت درگیر بی ثباتی در منطقه عربی، دو برابر خواهد شد.47 تبعات آن برای تمامی جهان می تواند بسیار اثر گذار باشد. باید انتظار ادامه بی ثباتی و خشونت را در منطقه داشت.

ایران و جهان دور.
ایران در بخش بزرگی از درازی تاریخ، به عنوان کشور، با اقتصادی شکوفا و بازرگانی گسترده، با غرب و شرق به ویژه با هندوستان و چین در تماس بوده. فراز چین و خاوردور که به نظر می رسد همچنان ادامه داشته باشد، عاملی برای زنده کردن روابط چند جانبه گذشته، فراهم کرده است. ایران آینده، دارای این توان بالقوه در رابطه ی گسترده تجاری با منطقه قفقاذ، آسیای میانه، خاور کشور و همزمان با باختر و کشورهای غربی، هست. نقشی که امروز دبی به عنوان مرکز پخش برای خلیج فارس و کشورهای مجاور دارد، یا نقشی که سنگاپور و هنگ کنگ در منطقه خود بازی می کنند، ایران با جمعیتی بزرگ تر و درآمد نفت می تواند از راه چابهار و شاید دیگر بنادر را به عهده گیرد. چین، هندوستان و ژاپن، سه اقتصاد بزرگ جهان همراه با کره جنوبی، تایوان ودر مقیاسی کوچک تر تایلند، اندونزی و مالزی که آینده اقتصادی جهان را به دوش دارند، فرصت های طلایی برای کالاهای تولید ایران، بازرگانانی و یکی از مراکز پخش جهانی آن ها باشند.
نقش اقتصادی خاور دور و به تبع آن توان سیاسی اش روبه افزایش است. همکاری با چین که سابقه تاریخی درازمدتی با ایران دارد، و کشوری که قربانی دوران استعمار بوده و از آن رو دربرابر آن در ایران مقاومت روانی وجود ندارد، و همراه با تجربه موفقیت آمیز گذر به اقتصاد بازار و سیاست مالی و پولی منطقی، برای توسعه صنعتی و مالی ایران بسیار، موثر است. چین همچنین می تواند به عنوان موازنه سیاسی در برابر غرب و روسیه عمل نماید.

ایران در سده ی گذشته، همواره از نظر اقتصادی، فرهنگی و علمی نگاه به باختر داشته است. جمعیت بزرگ ایرانی تبار در غرب ساکن هستند. ایرانیان ساکن در این سرزمین ها، می توانند سرمایه ی گرانبهایی در گسترش این پیوندها و منبع پرتجربه ای برای انتقال سازوکار علمی، صنعتی و مالی، باشند. سرمایه ی ایرنیان در خارج از کشور (منظور سرمایه های دزدی شده وسیله ی عمال نظام اسلامی نیست) که در یک نگاه بسیار هنگفت به نظر می رسد، در رشد اقتصادی آینده ایران، نقش مهمی بازی خواهد کرد. از همه بالاتر، ایران دمکراتیک و غرب دارای ارزش و منافع مشترک خواهند بود. متحد طبیعی غرب در منطقه، می تواند ایران باشد که مانند دیگر متحد آن اسرائیل، برای آنان پر هزینه نخواهد بود. جمعیت بزرگ و سرزنده، ارتباط با خلیج فارس و منطقه ی نفتی دریای مازندران، درآمد از انرژی، برای امنیت غرب و مبارزه اش بر علیه تروریسم و تندروی مذهبی که مجبوراند در آینده نیز ادامه دهند، همراه با هدف گسترش مردم سالاری در منطقه، ایران را به سرمایه غیر قابل جانشین، برای غرب بدل خواهد کرد. آنگاه ایران، به عنوان یک متحد برابر با غرب که به یک دیگر نیازمنداند و دارای منافع مشترک می باشند، بدل خواهد شد. اگر متحد طبیعی را به عنوان قدرتی که منافع حیاتی آنان در درآز مدت با یکدیگر تلاقی ندارد، تعریف کنیم، ایران با اروپا، آمریکا، هندوستان و خاوردور و ترکیه دارای چنین رابطه ایست.

چالش دمکراسی.
ایران در سی و اندی سال پیش، با وجود دست رسی به بسیاری از پیش شرط ها،چون هنوز فرهنگ پذیرش دمکراسی را آماده نکرده بود، نه تنها نتوانست به دمکراسی دست یابد، بلکه به پریروز تاریخ با تمام نکبت های آن پرتاب شد.48
ایران سی و اندی سال را که می توانست در راه توسعه انسانی و کاستن از شکاف خود با جهان توسعه یافته به کار گیرد، صرف یکی از عقب گردهای بزرگ تاریخی کرد. هزینه آن به صورت جنگ، نکبت، کشتار، قربانی شدن بهترین فرزندان وطن، تهدید دایمی حمله ی خارجی، ویرانی کشور و پایه های اقتصادی آن، ماجراجویی، دست یابی لمپن ها به قدرت حکومتی و فساد نهادینه شده در جامعه، وسیله ی ملت پرداخت شده و حتا با تغییر سریع نظام سیاسی ایران، در سال های دراز نیز مجبور به پرداخت خواهد بود. در مقایسه در سی و اندی سال گذشته جهان، شاهد دست آوردهای شگفت آوری بوده که در تاریخ جهان سابقه نداشته است. در این مدت رشد اقتصادی جهان، بالاترین در تاریخ بوده است. بازرگانی جهانی و سرمایه گذاری خارجی نیز بالاترین رشد خود را در تاریخ مدرن به ثبت رسانده است. بیش ترین تعداد انسان، از زیر خط فقر به بالا کشیده شده اند. بیش ترین تعداد انسان به حاکمیت اراده ملی دست یافتند. انسان هایی که در دمکراسی قابل قبول به سر می برند، بر تعداد انسان های در بند، فزونی گرفت. حتا در کشورهای غیر دمکرات مانند چین، برمه، روسیه و اندونزی، وضعیت حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی، در مقایسه گام های بسیار سریع و بلندی برداشته اند. برخورد نظامی میان ابر قدرت ها روی نداده است و از این رو جهان در آرامش نسبی بسر می برد. علم و تکنولوژی چنان شتاب گرفته که برآورد می گردد، دانش بشری هر سه سال دوبرابر می گردد. با این مقایسه، کجا بودند و کجا هستند، کجا بودیم و کجا هستیم، گفتمان آنان چیست و ماچه می گوئیم، در آینده چه می جویند و ما چه می خواهیم، آنگاه می توانیم به ژرفای فاجعه پی بریم.
دست آورد بزرگ ایران در برابر بهایی که پرداخت و خواهد پرداخت، آمادگی هرچه بیش تر بر پزیرش دمکراسی لیبرالی است.

در حالی که جامعه آمده است، گذر مسالمت آمیز و بدون خون ریزی از نظام اسلامی، شرط لازم است. این نظام و تندروهای آن، برای حفظ خود در قدرت از هیچ عملی ابایی نخواهند داشت. از یاد نبریم که صدام، قذافی و بشار اسد حتا با فدا کردن ملت و کشور، حاظر به ترک قدرت نشدند. گرچه ایران کشور است و نیروهای مسلح آن در خدمت ملت و نه نظام می باشند، اما توان تخریب نظام و از آن میان دست زدن به تروریسم، هرچند که ناچیز شده است را، نباید از یاد برد. در سال های حکم فرمایی، نظام اسلامی بزرگ ترین تهدید برامنیت ملی ایران بوده است. هرچه این نظام زودتر از صحنه محو شود، به همان نسبت امنیت ملی حفظ و امکان تخریب نظام کم تر خواهد شد.
جلوگیری از حمله خارجی و رسیدن به تفاهمی برای حل مسایل تند، که باید همزمان با شرط بالا تحول یابد، مقداری از نگرانی و بار روانی ایرانیان کاسته و آنان را آماده برنامه ریزی برای آینده می کند. تردیدی نیست که ایران برای رسیدن به تفاهم در این برهه باید هزینه بسیار بالاتری در مقایسه با توافق در چند سال پیش باید پرداخت کند. به احتمال بازوهای خارجی کشور که با هزینه ی زیاد سیاسی و اقتصادی به دست آمد، در این توافق فدا خواهند شد. اما نگرانی از امنیت ملی که در سال های دراز گذشته، همیشه اولویت داشته کنار گذارده خواهد شد. امید به آینده و به ویژه در میان جوانان که رنگ باخته بود، کم کم رنگین تر شده و نیروی فعال را رها خواهد کرد. در این میان نیاز به حرکت به سوی مردم سالاری شتاب بیش تر خواهد گرفت. بدون تردید، ایران آینده نیز با درهم برهمی و نامنظمی دمکراسی مساله خواهد داشت. اما مانند هر کشور دیگر، با آزمون و خطا و بالاتر از همه با یادگیری از دیگر نمونه های موفق، به سرعت براین مساله پیروز خواهد شد. ایران دمکرات قابلیت روبرو شدن با تهدید خارجی، تندروی مذهبی و تروریسم و یا کوتاه سخن پاسداری از امنیت ملی را، برخلاف نظام اسلامی، خواهد داشت.

———————————————–

39- برمبنای تئوری او، بزرگ ترین عامل جنگ های آینده بر پایه فرهنگ و مذهب شکل خواهند گرفت. فرهنگ اسلامی با عدم پذیرش دمکراسی و رواداری مذهبی، میان خود و با فرهنگ غربی، تا مرحله ی جنگ با یک دیگر برخورد خواهند داشت. در برابر، برخی “گفتگو میان تمدن ها” را عنوان کرده اند که گرچه مورد نیاز است، این واقعیت را که در بخش بزرگی از دنیای اسلام، گفتگویی میان خودشان نیز جریان ندارد، را در نظر نمی گیرند. این جا نیاز است که اشاره شود بسیاری از کشورها که در آن اسلام مذهب اکثریت است، “فرهنگ” غالب با درجات مختلف، فرهنگ اسلامی است. اما به ویژه در ایران وسپس ترکیه و مصر که “ملت” وجود دارد، فرهنگ آنان از اسلام موتثر شده اند.
Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations.

40- گفته بشار اسد در باره مرگ اسلام سیاسی، در ایران صادق می باشد و نه هنوز در مصر.

41- کار به جایی کشیده که یکی از وابستگان سابق نظام، برای مبارزه با اعتیاد از رهبر خواسته از شخص خود و نزدیکان و دفتر، آزمایش به عمل آید. برآورد می گردد که قم پایتخت مذهب شیعه در ایران، با وجودی که بخشی از آن با اخلاق زندگی می کنند، در مقایسه با جمعیت از نظر اعتیاد، فحشا و رشوه خواری، فاسدترین شهر ایران نیز می باشد.

42- شرکت زنان در جامعه و مبارزه در راه آزادی همه جانبه بوده است. وکلای مبارز زن در صحنه حقوقی و شجاعت آنان نیاز به بازگویی ندارد. نظام اسلامی شرکت زنان در بسیاری از مسابقه ها ممنوع کرد. تیم فوتسال زنان ایران با اولین شرکت جهانی به مقام دوم آسیا دست یافت. یک زن ایرانی با پوشش “اسلامی” 18 کیلومتر در دریا شنا کرد.

43- البته جای امیدواریست که در انتخابت ریاست جمهوری کنونی، جابجایی قدرت بدون دخالت نیروهای مسلح انجام گرفت. تنها می توان امیدوار بود که این امر به عنوان زسم در نیروهای مسلح آن کشور، استوار گردد. حکومت نظامی در سال های زیر بر آن کشور فرمان رانده ان: از سال 1958 تا 1971 ، میان سال های 1977 – 1988 و بالاخره 1999 تا 2008.

44- همچنین بخش بزرگ (اگر نگوئیم اکثریت) جمعیت بحرین، عراق، کویت و امارات متحده، ایرانی تبار می باشند.

45- امکان تجزیه ی رسمی هردو سرزمین بسیار است. عراق به طور عملی به دوقسمت تقسیم شده است. چنین به نظر می رسد حکومت علوی سوریه نیز به این نتیجه رسیده که نمی تواند آن سرزمین را به عنوان واحد سیاسی چسبیده نگاه دارد. علوی ها کوشش می کنند که بخشی از کرانه ی دریای مدیترانه و باریکه ای که از یک سو به لبنان و از سوی دیگر به عراق اتصال دارد را برای خود حفظ کنند تا رابطه ی سه بخش شیعی بر قرار باشد. از سوی دیگر با گذشت زمان، برای ایران مشگل خواهد بود که از تجزیه ی سوریه (به احتمال به سه بخش) و تجزیه بیش تر عراق به بخش، جلوگیری کند. در آن صورت در عراق و سوریه سه بخش کردنشین، سنی و شیعه ایجاد خواهد شد.

46- حضور مسلح آمریکا در منطقه و پایگاه های ایجاد شده، در حمله ی آن کشور به افغانستان و سپس عراق (حمله دوم)، برای آمریکا بسیار موثر بودند.

47- فلسطین با 4 میلیون، لبنان با 4.2 میلیون،لیبی 6.4 میلیون، سوریه با 21 میلیون، یمن با 25 میلیون و عراق با 32 میلیون یا با جمعیت کل 92.6 میلیون در ناحیه گرفتار آشوب و بی ثباتی هستند.

48- این گفته بدان معنا نیست که ایران “اجبار داشت” به این سرنوشت به صورت نظام اسلامی، گرفتار شود.

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit