پیش‌گفتار

فرهاد یزدی

با ارج بسیار به کوشش‌های “تلاش“

در راه اسـتواری آزاده ‌گی در ایران،

ایـن نوشـته با فـروتنی بـرای آنان

تهیه گردید.

پیش‌گفتار

“بایدهای سیاست خارجی ایران“ در تابستان ۱۳۸۱ به صورت یک کتاب فشرده منتشر شد. در دیباچه آن آمده بود: “با توجه به پویایی طبیعی نیروها و در نتیجه نوسان و یا تغییر شکل مداوم آن‌ها، که می‌تواند همراه با خارج شدن یک و یا چند نیرو و یا ورود نیروهای جدید باشد، باید “داده‌ها“ را نو کرد و در این راستا نتایج به دست آمده را دوباره ارزیابی کرد. این نیاز دایم به نو کردن داده‌ها و ارزیابی مجدد آنها، اقدام به لزوم اجرای چنین امری را زیر سئوال نمی‌برد، بلکه ما را متوجه وظیفه‌ی رو به تزاید ارزیابی دوباره می‌کند. به سخن دیگر، پویایی چنین امری به نوبه خود، نیاز به ارزیابی دوباره در آینده را افزایش می‌دهد. حال اگر به این امر، عامل سرعت روزافزون شگردشناسی (تکنولوژی) را که سبب نزدیکی بیش‌تر کشورهای جهان می‌گردد بی‌افزاییم، این نیاز حیاتی‌تر می‌شود. “ با در نظر گرفتن رویداهای شگرفی که در این چند ساله در ایران و منطقه رخ داده است، نیاز وضرورت به بازنویسی کتاب فوق احساس می‌گردد و نوشته حاضر در پاسخ به چنین ضرورتی است.

پاره‌ای از مطالب پیش از این نیز در نوشته اصلی و یا در مقالات دیگر، مورد بحث قرار گرفته‌اند.

مانند همیشه، انتشار بازبینی شده این اثر با همکاری صمیمانه‌ی بانو فرخنده مدرس و آقای علی کشگر میسر گردیده است.

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit